הנקראים על ידי עצמם "מלח הארץ".

.הנקראים על ידי עצמם "מלח הארץ" כבר לא המובחרים שבחברה! – כי הם מלח רע המשחית את הארץ.

"מלח הארץ ואם תאבד למלח מליחותו…הן לא יצלח עוד לשום דבר כי אם להשליכו החוצה להיות מרמס לרגליי הבריות!" (ציטוט המקור הנוצרי).

.היושבים על אדמתנו ומטמאים אותה בגילוליהם כבסדום ובעלילותם כבעמורה, ההופכים אותה ארץ מלחה.